KDT KE-468JSA

kdt-468jsa

מכונת קנטים תעשייתית, עד 20 מ' לדקה לעבודות רציפות באיכות מושלמת.
נתונים כללים:
 • מכונת קנטים להדבקת קנט עד 3 מ"מ בגליל.
 • קלה וידידותית להפעלה, מצוידת במסך מגע צבעוני מתורגם לעברית.
 • מהירות עבודה 12-20 מ' לדקה.
 • מידות מינימום לעבודה 150 מ"מ אורך, 60 מ"מ רוחב.
 • גובה עבודה 10-60 מ"מ.
 • עליה וירידה של הגשר נשלט ע"י מחשב המכונה.
 • הפעלה אוטומטית לגליל הדבק (מתג לביטול הפעלה אוטומטית)
 • גלגל אחיזה לגליל הקנט גדול, מותאם לגלילי קנטים PVC גדולים במיוחד.
 • גלילי לחיצה, 4 יחידות בקדמת המכונה נשלטת פניאומאטית.
 • נורית ביקורת מרחק לכניסת חלקי עבודה.
jsa468-stations
 • כרסום מקדים המצויד בשני כרסומי יהלום גובה 60 מ"מ.
 • קיצוץ קדמי אחורי ע"י שני מנועים תדר גבוה.
 • כרסום עליון תחתון ע"י כרסום צורני
 • שינוי כרסום רדיוס או ישר דרך לוח הבקרה.
 • תחנת כרסום ועיגול פינות (CORNER ROUNING) ע"י שני מנועים, אפשרות לכרסום POST FORMING .
 • תחנת ציקלינה שטוחה עם פיקוד פניאומאטי מלוח הבקרה
 • תחנת ציקלינה רדיוס עם פיקוד פניאומאטי מלוח הבקרה.
 • תחנת מברשות.
 • הנעת חלקים ע"י שרשרת תחתונה וגלגלי לחיצה עליונים.
 • משטח גלילים נפתח (תמיכה לחלקים גדולים).
 • תחנת פיקוד עליונה פשוטה לתפעול הכוללת, לוח בקרה עליון ממוחשב המפקד על כל מערכות המכונה ( TOUCH SCREEN ).