KDT KE-325JSA

kdt-jsa325

מכונת קנטים תעשייתית, עד 20 מ' לדקה לעבודות רציפות באיכות מושלמת.

נתונים כללים:

 • מכונת קנטים להדבקת קנט עד 3 מ"מ בגליל.
 • קלה וידידותית להפעלה, מצוידת במסך מגע צבעוני מתורגם לעברית.
 • מהירות עבודה 12-20 מ' לדקה.
 • מידות מינימום לעבודה 150 מ"מ אורך, 60 מ"מ רוחב.
 • גובה עבודה 10-60 מ"מ.
 • עליה וירידה של הגשר ע"י גלגלת בחזית המכונה.
 • הפעלה אוטומטית לגליל הדבק (מתג לביטול הפעלה אוטומטית)
 • גלגל אחיזה לגליל הקנט גדול, מותאם לגלילי קנטים PVC גדולים במיוחד.
 • גלילי לחיצה, 4 יחידות בקדמת המכונה נשלטת פניאומאטית.
 • נורית ביקורת מרחק לכניסת חלקי עבודה.
jsa325-stations
 • כרסום מקדים המצויד בשני כרסומי יהלום גובה 60 מ"מ.
 • קיצוץ קדמי אחורי ע"י שני מנועים תדר גבוה.
 • כרסום עליון תחתון ע"י כרסום צורני
 • שינוי שני מצבים לכרסום דרך לוח הבקרה.
 • תחנת ציקלינה שטוחה עם פיקוד פניאומאטי מלוח הבקרה
 • תחנת מברשות.
 • הנעת חלקים ע"י שרשרת תחתונה וגלגלי לחיצה עליונים.
 • משטח גלילים נפתח (תמיכה לחלקים גדולים).
 • תחנת פיקוד עליונה פשוטה לתפעול הכוללת, לוח בקרה עליון ממוחשב המפקד על כל מערכות המכונה ( TOUCH SCREEN ).